24
sep

Wanneer eindigt de arbeidsongeschiktheid?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De arbeidsongeschiktheid kan op verschillende manieren eindigen:
  • wanneer de Geneeskundige Raad of de adviserend geneesheer oordeelt dat je niet langer arbeidsongeschikt bent (opgelegde werkhervatting)
  • wanneer je met pensioen gaat
  • wanneer je spontaan het werk hervat
  • de dag na het overlijden.
Wanneer je genezen bent na je invaliditeit, maar binnen de drie maanden opnieuw ziek wordt, spreekt men van een herval in invaliditeit. De uitkering zal in dit geval dezelfde zijn als vóór de werkhervatting, tenminste wanneer er zich geen veranderingen in je gezinstoestand of verandering van inkomsten van de samenwonenden hebben voorgedaan.
Bij primaire arbeidsongeschiktheid bedraagt de periode van herval veertien dagen in plaats van drie maanden. De aangifte van herval moet steeds binnen de twee kalenderdagen gebeuren.