24
sep

Wat is het 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is een openbare instelling van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaams Agentschap richt zich tot alle personen die zich, door hun handicap, minder gemakkelijk dan anderen kunnen integreren in de maatschappij.
Die handicap kan lichamelijk, zintuiglijk, psychisch of mentaal zijn. De kansen tot integratie moeten wel langdurig en ernstig beperkt zijn. Je moet tevens vóór de leeftijd van 65 jaar ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap. Wie voor de leeftijd van 65 jaar reeds ingeschreven is, kan steeds zorgaanvragen indienen voor de handicap waarvoor men werd erkend, ook wanneer je ouder bent dan 65.
Wie ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan er terecht voor:
 1. Hulp. Er werd een limitatieve lijst opgesteld van hulpmiddelen waarvoor het Vlaams Agentschap in principe kan tussenkomen. Deze lijst bestaat uit zeven categorieën, die elk nog eens onderverdeeld zijn:
 • woningaanpassing, aanvullende uitrusting, meubilair
 • mobiliteit: bv. tweede rolstoel, autoaanpassing, orthopedische driewielers, aanvullende rijlessen, enz.
 • hulpmiddelen voor verplaatsing met visuele handicap
 • communicatiehulpmiddelen: doventelefoon, software voor communicatie, enz.
 • pedagogische hulp bij hoger onderwijs en bijstand door doventolk
 • allerlei hulpmiddelen zoals incontinentiemateriaal, hef- en tilapparaten, anti-decubitusmateriaal, aangepast sanitair, enz.
 • hulpmiddelen voor het dagelijks leven, zoals bedtafel, leesplank, tv-voorzetscherm, witte stok, enz.
De meerkost of noodzaak wegens de handicap moet goed gemotiveerd worden en het regelmatig gebruik, de werkzaamheid en doelmatigheid van de gevraagde bijstand moeten aangetoond worden.

2. Zorg. Het VAPH biedt een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap die thuis verblijven en zelf hun assistentie willen inkopen. Men kan ook gebruik maken van de door het agentschap erkende voorzieningen zoals :
 • diensten voor thuisbegeleiding
 • tehuizen voor kortverblijf
 • gezinsvervangende tehuizen
 • diensten voor begeleid wonen
 • dagcentra
3. Persoonsvolgende Financiering (PVF). VAPH maakt de overstap naar de Persoonsvolgende Financiering. Dit is een systeem met twee niveaus.
Het basisondersteuningsbudget (BOB) is voor personen met een erkende handicap die lichte ondersteuning nodig hebben. Je krijgt dan een maandelijks bedrag om je ondersteuning te betalen. Met dit BOB betaal je onder andere poetshulp en vervoerskosten.
Wie meer ondersteuning nodig heeft, kan een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. Met dit geld kan je ondersteuning van een assistent, een dienst of een voorziening betalen.
In de loop van 2015 zal duidelijk worden hoe het PVF verder zal georganiseerd worden.

www.vaph.be/